Ngày 05 tháng 3 năm 2021, trường TH Phan Thanh tổ chức thao giảng chào mừng Quốc tế phụ nữ.